Descriere proiect

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM, au fost stabilite 8 Axe Prioritare. Apa Serv Valea Jiului a accesat fonduri alocate în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.2 – Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei. Perioada de implementare a proiectului este de 112 luni, respectiv până la data de 31.12.2023
La data de 19 mai 2017, societatea Apa Serv Valea Jiului a semnat cu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (în prezent, Ministerul Fondurilor Europene), Contractul de finanţare nr. 57/19.05.2017, aferent investiției „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”. Valoarea totală a Contractului de finanţare este de 384.329.650,38 lei, TVA inclus
Finanţarea proiectului este asigurată prin finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 275.186.442,38 lei, finanţare nerambursabilă din bugetul de stat de 42.087.338,24 lei și finanţare din bugete locale în valoare de 6.474.975,12 lei.
Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 60.580.894,64 lei, reprezentând TVA.
Proiectul presupune investiții pentru îmbunătățirea proceselor de tratare și distribuție a apei potabile și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în regiunea Valea Jiului.
Proiectul reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale și extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județtul Hunedoara, zona Valea Jiului, continuând procesele investiționale finanțate din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regionala (POS Mediu) cu privire la dezvoltarea de sisteme regionale în sectorul apei.
Lucrările de investiții din cadrul proiectului sunt localizate în județul Hunedoara, zona Văii Jiului, pe teritoriul a 6 unități administrative: Petroșani, Lupeni, Vulcan, Uricani (include Câmpu lui Neag), Aninoasa și Petrila.