Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara  (Valea Jiului) 2014 – 2020” este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 a POIM, prin „creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației” (Obiectivul Specific 3.2).
În vederea îndeplinirii obiectivelor acestui proiect, APA SERV VALEA JIULUI S.A., în calitate de Autoritate Contractanta și Beneficiar al acestui proiect, colaborează cu Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale, care va acționa ca planificator global al politicii de mediu și lider de proces și va monitoriza implementarea proiectului și atingerea obiectivelor POIM 2014 – 2020.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea calității corpurilor de apă;
  • Îmbunătățirea tratării apei la stațiile de tratare Taia și Zănoaga;
  • Reducerea pierderilor din rețelele de apă potabilă operate de Apa Serv Valea Jiului până în anul 2020;
  • Reducerea infiltrațiilor în rețeaua de colectare a apelor uzate din aria de operare a Apa Serv Valea Jiului pâna în anul 2020, inclusiv a riscurilor de poluare, de inundabilitate urbană și reducerea diluției apelor uzate la intrarea în stația de epurare a apelor uzate;
  • Asigurarea accesului neîntrerupt la serviciile de apă și canalizare furnizate de Apa Serv Valea Jiului;
  • Creșterea capacității instituționale prin adaptarea echipei și pregătirii profesionale la cerințele tehnologice de operare a componentelor sistemului și supraveghere SCADA.

  Principalii indicatori fizici ai proiectului, conform Deciziei de finanțare:

  • Reabilitare aducțiuni – 29,2 km (din care aducțiune Câmpu lui Neag – 4,2 km);
  • Reabilitare rețele apă potabilă – 69,6 km (Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani);
  • Extindere rețele apă Câmpu lui Neag – 8 km;
  • Reabilitare canalizare  – 47,3 km (Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani);
  • Reabilitare 1 captare apă;
  • Reabilitare 2 stații de tratare apă potabilă (Taia și Zănoaga);
  • Stații de pompare – 6 bucăți (Petroșani – 2, Lupeni – 2, Uricani – 2).